btk-logo BTK Veľký Biel - Bežecko triatlonový klub

Pozývame Vás na prvý ročník bežeckého podujatia pre všetkých bežcov a ich rodiny.

BTK RUN FEST 2024

11.05.2024

Areál kaštieľa vo Veľkom Bieli, Obchodná 14, Veľký Biel


Partneri

Generálny partner

Mediálni partneri

Ďalší partneri


Propozície


Organizátor - Občianske združenie Bežecko Triatlonový klub Veľký Biel

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor:  Občianske združenie Bežecko Triatlonový klub Veľký Biel, Cintorínska 302/23, 900 24 Veľký Biel

 

Termíny a vzdialenosti:

11.05. 2024 –
A) 5km – cestný beh (povrch 85% asfalt + 15% spevnené plochy)
B) 9,2km – cestný beh (povrch 85% asfalt + 15% spevnené plochy)
C) 350m cez prekážky (atletické prekážky, výška 76cm) – povrch asfalt
D) Rodič + dieťa – štafeta 2x 350m – povrch asfalt
E) Detský beh – 200m, 350m, 700m
F) Detský beh cez prekážky – 200m, 350m, 700m

Miesto:  Areál kaštieľa vo Veľkom Bieli, Obchodná 14, Veľký Biel

Štart behu:

09:00 hod.  štart – 5 km a 9,2km behu

10:15 hod.  štart – detské behy

10:45 hod.  štart – 350m cez prekážky

11:15 hod.  štart – detské behy cez prekážky

12:00 hod.  štart – rodič a dieťa štafeta

(presné časy štartov sa môžu pri jednotlivých pretekoch mierne odlišovať)

 

Vzdialenosť a kategórie:

A) 5km – cestný beh (povrch 85% asfalt + 15% spevnené plochy)

Vekový limit: 15 rokov (rok narodenia 2009 a starší)
Kategórie:
Muži: bez rozdielu veku
Ženy: bez rozdielu veku

B) 9,2km – cestný beh (povrch 85% asfalt + 15% spevnené plochy)

Vekový limit: 15 rokov (rok narodenia 2009 a starší)
Kategórie:
Muži: bez rozdielu veku
Ženy: bez rozdielu veku

C) 350m cez prekážky (atletické prekážky, výška 76cm) – povrch asphalt

Vekový limit: 15 rokov (rok narodenia 2009 a starší)
Kategórie:
Muži: bez rozdielu veku
Ženy: bez rozdielu veku

D) Rodič + dieťa – štafeta 2x 350m – povrch asphalt

Vekový limit: dieťa 5 rokov (ročník narodenia 2019 a starší)
Kategórie:
Dospelý = muž + (dieťa chlapec alebo dievča)
Dospelý = žena + (dieťa chlapec alebo dievča)

E) Detský beh – 200m, 350m, 700m

Deti kategória A – 4 až 7 rokov (rok narodenia 2017 - 2020) – 200m
Deti kategória B – 8 až 11 rokov (rok narodenia 2013 - 2016) – 350m
Deti kategória C – 12 až 15 rokov (rok narodenia 2009 - 2012) – 700m

F) Detský beh cez prekážky – detské prekážky - 200m, 350m, 700m

Deti kategória D – 4 až 7 rokov (rok narodenia 2017 - 2020) – 200m
Deti kategória E – 8 až 11 rokov (rok narodenia 2013 - 2016) – 350m
Deti kategória F – 12 až 15 rokov (rok narodenia 2009 - 2012) – 700m

 

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov: Peter Fülöp
Hlavný usporiadateľ: Peter Fülöp

 

Prihlasovanie:

Účastník sa prihlasuje na hlavnú disciplínu 5km alebo 9,2km dospelý, resp. detský beh dieťa. Ďalšie disciplíny sú voliteľné a neovplyvňujú výšku štartovného. Je potrebné pri registrácii hlavnej disciplíny označiť vedľajšie disciplíny, o ktoré máte záujme. Pri kategórii „štafeta rodič+dieťa“ musí byť dokázateľný rodinný vzťah a prihlasuje sa rodič.


Online prihlasovanie bude ukončené 09.05.2024 o 23:59, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.
Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo. 

 

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi: Kartou, alebo prevodom. Oba vám budú ponúknuté pri vypĺňaní online prihlášky. Ak využijete platbu kartou, Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde Vám email s inštrukciami k platbe platobným QR kódom, alebo klasickým bankovým prevodom. Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA. Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených  po pripísaní platby na účet. Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

 

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.


Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.


Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia.
Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné na presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu)
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.
V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Kategórie:
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Účastnícky limit:  200 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným.
Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku a je uvedený v štartovej listine.

Časový limit:  5km beh 45 minút od štartu behu
                           9,2km beh 1 hodina 15 minút od štartu behu

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:    Areál kaštieľa Veľký Biel, 11.5.2024 od 7:30

Štartovné – v závislosti od dátumu platby:  do naplnenia účastníckeho limitu

A) Deti – jednotné štartovné 2 ,- €
B) Dospelí – jednotné štartovné 10,-€

Štartovné zahŕňa:

  • štartové číslo
  • občerstvenie
  • fotografie z podujatia
  • ocenenia pre najlepších

Poistenie:  Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní ). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

 Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku. Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového čísla za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydané štartové číslo, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné.

Pravidlá:  Preteká sa podľa pravidiel atletických súťaží WA a ustanovení týchto propozícií. Pretekár môže opustiť cestu s povolením a pod dohľadom rozhodcu pod podmienkou, že si tým neskráti pretekovú vzdialenosť.. Akékoľvek sprevádzanie (vrátane cyklistického doprovodu), resp. akákoľvek pomoc pretekárovi počas súťaže inými osobami, s výnimkou nevyhnutného lekárskeho zásahu lekárom určeným organizačným výkonom podujatia, sa považuje za nedovolenú pomoc.

Používať slúchadlá počas behu je zakázané a pretekárovi hrozí diskvalifikácia. Je to nebezpečné najmä s ohľadom na bezpečnosť bežcov a divákov, prípadné organizačné usmernenia, zásahy a pokyny organizátorov na trati počas behu, potrebu reagovať na pohyb sprievodných vozidiel, motocyklov a bicyklov organizátora, polície, zdravotnej a záchrannej služby, pričom v neposlednom rade sa oberáte o atmosféru, ktorú vytvárajú bežci, diváci a sprievodný program, ktorý je pre vás pripravený.

Protesty:  Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

Vecné ceny:

  1. Prvé tri ženy a prví traja muži v celkovom poradí získajú vecné ceny.
  2. Prví traja chlapci a prvé tri dievčatá v detských behoch podľa vekových kategórií získajú vecné ceny.

Informácie:  Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na www.btkvb.sk

Zdravotná služba:  V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor BTK VB o.z. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor BTK VB o.z.. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, šírenia epidémie, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť niektoré účastnícke limity a ďalšie podmienky účasti na podujatí, prípadne ich ešte viac špecifikovať (napr. preukázanie sa negatívnym testom atď) a to aj „ad hoc“ v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku, tak ako bude vyhodnotená v súvislosti s termínom podujatia a ako budú v daný moment nastavené pravidlá ochrany zdravia ľudí (účastníkov aj divákov) príslušnými autoritami.

Tešíme sa na Vás !!!